Ideal Pellet obezbeđuje višestruke prednosti i pogodnosti grejanja, kako za savremenog potrošača, tako i za životnu sredinu

Ekonomska isplativost

Grejanje na pelet je jeftinije, sigurnije i ekonomski isplativo. Toplotna iskorišćenost je do 98%. Pelet proizvodi više toplote nego nafta i prirodni gas.U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplatljivije, uz očekivano smanjenje troškova za 50%.

Praktičnost i komfor

Ideal pellet je energent koji nudi izuzetan komfor pri upotrebi. Automatika sagorevanja u namenskim pećima i kotlovima stavlja pelet u isti rang sa lož uljem i plinom, sa aspekta praktičnosti. Prema zadatoj temperaturi, kotlovi na pelet se automatski pale i gase, usklađujući količinu peleta koja se automatski dozira iz spremnika. S obzirom da je toplotna iskoristivost izuzetna i da ostaje oko 1% pepela kotlovi se ređe čiste u odnosu na sagorevanje drveta i drvnih briketa.

Odgovornost prema životnoj sredini

Snadbevanje drvnim Ideal pelletom je sigurno i trajno. Prema svom poreklu i termodinamičkim svojstvima, Ideal pellet je ekološki toplotni energent savremenog doba. Ubraja se u održive i obnovljive izvore energije, jer se isključivo proizvodi od drvnih ostataka bukve i jele. Kao takav, veoma je značajan za očuvanje životne sredine. Uklanjanjem drvne biomase iz šuma, poštuje se šumski red, smanjuje se količlina organskih materija koje mogu narušiti ekološku ravnotežu i smanjuje se rizik od pojave šumskih požara. Danas se drvnoj biomasi daje dodatna vrednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda visoke energetske vrednosti i praktične upotrebe.